Aanmeldformulier

Schaakclub Zeist

Voornaam:

Voorletters:

Tussenvoegsel: Achternaam:

Adres:

Postcode: Woonplaats :

Geboortedatum:

Telefoonnummer (vast en mobiel):

E-mailadres:

Ondergetekende (indien minderjarig de ouder of voogd),

Indien minderjarig de naam van de ouder of voogd:

geeft hierbij te kennen met ingang van onderstaande datum toe te willen treden tot de vereniging Schaakclub Zeist als (aankruisen wat van toepassing is):

□ Hoofdlid;

□ dubbellid (u bent hoofdlid van een andere vereniging),

tegen betaling van de daarvoor verschuldigde contributie.

Hij/zij stemt in met gebruik en doorgave van de persoonsgegevens zoals beschreven in het privacy statement van de Vereniging (ter inzage op de website):

□ ja

□ nee

Hij/zij stemt in met gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van de website van de Vereniging:

□ ja

□ nee

(Plaats/datum) (Handtekening)